Privacy Statement 26/05/2020

Deze website https://www.brandstof.cc/ (hierna: de ‘Website’) is een alternatief van de Jonas Leupe. (hierna “Wij” en “Ons”) Walraetstraat 11, 8310 Assebroek.

Ondernemingsnummer BE0698559158
E-mail: privacy@brandstof.cc
Telefoon: +32 495 19 57 74

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben over deze actie. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

Waarom deze privacyverklaring?

Omdat het moet. Als je deze Website gewoon bezoekt omwille van je interesse, kan je al bepaalde gegevens vrijgeven (als “Bezoeker”). Het gaat soms sneller dan je denkt. Al deze persoonsgegevens vormen informatie die het mogelijk maakt om jou te identificeren als natuurlijke persoon. Je bent identificeerbaar zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon.

De gegevens die we van jou krijgen zullen gebruikt en verwerkt worden in overeenstemming met de relevante wetgeving en volledig conform de GDPR. Dat spreekt natuurlijk voor zich. Als we in deze Privacyverklaring spreken over de GDPR dan hebben we het uiteraard over de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens – just to be clear.

De bedoeling van deze juridische en saaie tekst is om je even duidelijk te maken welke verwerkingsactiviteiten wij allemaal doen met jouw persoonsgegevens. We raden je aan om dit grondig door te nemen, maar weten goed genoeg dat als je al tot hier geraakt bent, je bij de uitzonderingen hoort.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Wij natuurlijk. Waarom zouden we anders deze tekst opmaken? Omdat wij bepalen welke gegevens we van je nodig hebben, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van die gegevens bepaald hebben, worden wij door de GDPR als Verwerkingsverantwoordelijke omschreven.

Dat betekent dat we de nodige en passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen. En dat hebben we ook gedaan, beloofd! Hiervoor maken we gebruik van verschillende adequate beveiligingstechnologieën en – procedures zodat er voldoende bescherming is tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. We zorgen ervoor dat de aangeleverde persoonsgegevens veilig bewaard worden in een gecontroleerde omgeving. Een beetje zoals op een chip, of tussen de verschillende lagen van een eID, of eigenlijk gewoon zoals het hoort; en met kennis van zaken.

Uiteraard kunnen wij dat niet alleen. Daarom doen wij beroep op zorgvuldig geselecteerde professionals die volgens de GDPR aangeduid worden als Verwerkers. Een Verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de Verwerkingsverantwoordelijke. De Verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. Ja, ze moeten, van ons. Ze handelen ook steeds volgens onze instructies.

Wij doen beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:
Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden;
Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden (bijv. Google).

We hebben om dit allemaal correct te laten verlopen de nodige contracten afgesloten met deze partijen om er voor te zorgen dat ook zij jullie privacy zullen beschermen. Al deze partijen verwerken de gegevens overigens in de Europese Economische Ruimte (EER), want anders vertrouwen we dat niet.

Op welke juridische basis worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

We beloven dat we alleen maar persoonsgegevens zullen verzamelen en verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Elektronische identificatiegegevens (cookies).
Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer je onze Website bezoekt.

Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht, enz. Teneinde jouw privacy optimaal te beschermen, worden deze gegevens steeds geanonimiseerd (er wordt geen IP adres opgeslaan). Een van die cookies die we plaatsen, is er eentje van Google Analytics.

Een andere cookie is geplaatst door Craft CMS, om in de beveiliging van deze website te voorzien. Om af te sluiten met de cookie van SwiperJS. Deze voorziet de mogelijkheid om een carrousel in de website te verwerken.

We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke, want dat mag eigenlijk niet zonder je expliciete toestemming.

Je geeft eigenlijk steeds altijd zelf je persoonsgegevens door aan ons. We verzamelen ze niet tegen je wil of achter je rug. Als je ons echter niet voldoende noodzakelijke of onjuiste informatie doorgeeft, kunnen we er niets mee aanvangen en schorten we de verwerking op of annuleren we ze.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Niemand heeft er echt zaken mee dus we gebruiken de gegevens enkel intern. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, noch zullen ze op muren van stations geschreven worden of in de credits van de volgende film die je gaat kijken verschijnen. Enfin, er gebeurt echt niets spannend mee. Dergelijke zaken kunnen enkel gebeuren met je expliciete toestemming of wanneer het absoluut noodzakelijk is voor een overeenkomst of een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Daar kunnen we heel duidelijk in zijn. Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven. Oké, heel duidelijk is dat niet. In elk geval zullen we alle gegevens verwijderen zodra we ze niet meer nodig hebben of indien je er zelf om verzoekt. Laat het ons gewoon weten als je hier vragen bij zou hebben of meer informatie wenst.

Wat zijn jouw rechten?

Waarschuwing: dit is een belangrijk, maar saai juridisch stuk. Als je je rechten als Betrokkene wenst uit te oefenen heb je onderstaande rechten en dien je de volgende procedures te volgen. We doen niet moeilijk.

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst jouw verantwoordelijkheid om correcte informatie door te geven. Je kan je wel tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:
Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel; Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens; Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven. Dat heeft onder andere met backups en zo te maken. In elk geval, we zullen je niet lastigvallen.

Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor ons om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. We zullen ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten. We doen die zaken eigenlijk ook helemaal niet, maar kom, we zetten het er gewoon bij.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze als Bezoeker hebt gegeven voor direct marketing doeleinden of de nieuwsbrief, of gewoon omdat je daar zin in hebt.

Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Walraetstraat 11, 8310 Assebroek of via e-mail (mail@brandstof.cc) of via gele briefkaart. Postduiven kunnen verloren vliegen. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek, maar waarschijnlijk vroeger.

Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij jou om deze eerst aan ons te melden. Op die manier kunnen we in onderling overleg tot een minnelijke oplossing komen. Indien je, na deze melding, nog niet steeds niet tevreden bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).
Dat wordt vast bijzonder interessant ;-)!